Skip to content

Poziv na javnu raspravu – Izmene Kodeksa novinara Srbije

Savet za štampu, UNS, NUNS, Asocijacija medija i Lokal pres pozivaju sve članove medijske zajednice i sve zainteresovane da do 7. maja dostave primedbe i sugestije na Predlog izmena Kodeksa novinara Srbije.

Tekst predloga možete pogledati na ovom LINKU

a primedbe i predloge šaljite na: [email protected].


 

SADRŽAJ                                                                                        

                                                                                                    

PREAMBULA …………………………………………………………………………………………….1

I ISTINITOST………………………………………………………………………………………………………2

II NEZAVISNOST ………………………………………………………………………………………………..4

III ODGOVORNOST…………………………………………………………………………………………. 5

IV SUKOB INTERESA. …………………………………………………………………………………………7

V POŠTOVANJE DOSTOJANSTVA. ……………………………………………………………………….9

VI PRIVATNOST………………………………………………………………………………………………. 11

VII ČASNA SREDSTVA…………………………………………………………………………………….. 13

VIII IZVORI …………………………………………………………………………………………………….. 14

IX AUTORSTVO………………………………………………………………………………………………15

X ZAŠTITA NOVINARA. ………………………………………………………………………………….16

 

PREAMBULA

 

UNS i NUNS ovaj Kodeks donose kao etički standard profesionalnog postupanja novinara.

Dužnost je novinara da sledi profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu i da se suprotstavi pritiscima da te principe prekrši.

Kodeks preporučuje solidarnost sa kolegama kada su ugroženi standardi profesionalnog postupanja i sloboda govora.

Profesionalni i etički standardi definisani u ovom Kodeksu teže podizanju kvaliteta i ugleda novinarske profesije, propagiraju zalaganje za slobodu mišljenja, govora i izražavanja, kao i nezavisnost medija.

Novinari koji krše načela ovog Kodeksa ne mogu da računaju na podršku novinarskih udruženja i kolega.

Mediji su dužni da interes javnosti za potpunim, blagovremenim i istinitim informisanjem stave iznad svih drugih interesa. U kontekstu ovog Kodeksa, javni interes podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su građanima od pomoći pri formiranju suda/mišljenja o pojavama i događajima.

Novinari I urednici odgovorni su javnosti, i rukovode se opštim, a ne parcijalnim ekonomskim, političkim i drugim interesima.

 Za primenu ovog Kodeksa odgovorni su i urednici, vlasnici i izdavači.

 

I ISTINITOST

 

1.Obaveza je novinara da tačno, nepristrasno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od javnog interesa

Smernice:

a) Novinar mora sa dužnom pažnjom da proveri sve činjenice, da konsultuje relevantne izvore i da nepristrasno izveštava o svim važnim događajima, a posebno o političkim, društvenim, kulturnim I drugim temama o kojima postoje suprotstavljeni stavovi u javnosti.

b) Novinar je dužan da iznosi tačne i proverene činjenice i da ih saopštava u odgovarajućem kontekstu.

c) Novinar ne sme odlagati objavljivanje bitnih informacija, osim zbog neophodne provere tačnosti.

2.Pravo je medija da imaju različite uređivačke politike, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja.

Smernice:

a)Mediji koji prenose agencijske vesti snose odgovornost za ono što objavljuju. Ukoliko je agencija navedena kao izvor informacije, skraćivanje ili dopuna te informacije ne sme da promeni elementarno značenje i kontekst.

b) Prilikom objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja, mora da se navede: naziv agencije koja je sprovela ispitivanje, naručilac ispitivanja, uzorak, period u kojem je ispitivanje obavljeno.

c) Novinari nisu obavezni da intervjuisanoj osobi omoguće autorizaciju teksta ili izjave. Ukoliko se odobri autorizacija, intervjuisana osoba nema pravo da menja novinarska pitanja i smisao svojih odgovora.

d) Redakcijska obrada saopštenja ne sme da izmeni činjenice, kontekst u kojem su upotrebljene, niti njihov smisao.

3.Sa novinarstvom je nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina, kao i sadržaja čiji autor nije poznat ili njegov identitet nije proverljiv. 

Smernice:

a) U slučaju da novinar proceni da je objavljivanje nepotvrđene informacije ili nagađanja u interesu javnosti, dužan je da jasno i nedvosmisleno naglasi da informacija nije potvrđena.

4.Prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljavanju ili iznošenju neistina (laži).

Smernice:

a) Ukoliko su izvori informacija portparoli političkih stranaka, pojedinaca i kompanija, taj podatak mora da se navede jer je moguć njihov direktan ili indirektan uticaj na objektivnost izveštavanja.

b) Nije dozvoljeno objavljivanje izmišljene komunikacije, kao ni izmena i potonje objavljivanje komunikacije (elektronske pošte, SMS-a, objava sa društvenih mreža, platformi za komunikaciju ili drugih kanala komunikacije), koje menja njeno izvorno značenje, kontekst, smisao i prikaz.

c) Antidatiranje i naknadna izmena vremena objave sadržaja (backdate) nije dozvoljeno.

5.Naslov teksta/priloga ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta/priloga.

Smernice:

a) Mediji treba da se uzdrže od korišćenja „mamac” naslova I naslova koji generalno odgovaraju sadržaju teksta, ali su preterano naglašeni ili senzacionalistički.

 

 

 

II NEZAVISNOST

 

1.Novinar i urednik treba da se suprotstave svakom pritisku na slobodu novinarskog rada, kao i svakom vidu cenzure.

Smernice:

a) Novinar/urednik treba da izvesti javnost o pritiscima koji ugrožavaju slobodu informisanja i nezavisnost medija.

b) Urednik je dužan da zaštiti novinara od svakog oblika cenzure i pritiska koji su mu poznati, bez obzira da li oni potiču od izdavača/vlasnika, države, interesnih grupa ili zainteresovanih strana.

c) Autocenzura se smatra kršenjem profesionalnih i etičkih normi.

d) Uredničke intervencije ne smeju da izmene činjenice, kontekst i stavove novinara koji potpisuje tekst/prilog.

e) U slučaju da urednik izmeni činjenice, kontekst i stavove iznesene u tekstu/prilogu, novinar ima pravo da tekst ne potpiše.

 

2.Ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi za posledicu imao netačno, pristrasno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti.

Smernice:

a) Ukoliko se izveštava o pojedincima i kompanijama koje imaju vlasnički udeo u mediju, novinar/urednik obavezan je da navede tu činjenicu.

b) Ukoliko izdavač medija ima vlasnički udeo u organizaciji ili kompaniji o kojoj se izveštava, novinar/urednik obavezan je da navede tu činjenicu.

c) Moguće dejstvo objavljene informacije na medij ili medijskog vlasnika ne sme da utiče na odluku o njenom objavljivanju.

d) Zalaganje za bilo koju političku stranku ili opciju nespojivo je s novinarskom profesijom.

e) Saopštenja političkih stranaka ili drugih interesnih grupa moraju da budu jasno označena.

 

3.Novinar/urednik ne sme da pristane da u bilo kojoj novinarskoj formi plasira bilo kakav oblik komercijalnog oglašavanja ili političke propagande.

Smernice:

a) Političko I komercijalno oglašavanje, (uključujući I humanitarne akcije ako se njima reklamira neko pravno lice), mora da bude jasno označeno nazivom kao: politički marketing, oglas ili promotivni sadržaj.

b) Novinar neće stavljati svoj potpis ispod komercijalnog oglašavanja ili političke propagande.

c) Novinar je dužan da bude posebno pažljiv kada koristi saopštenja za javnost, tekstove i druge materijale PR i marketinških agencija, budući da oni primarno imaju svrhu da za klijente (direktno ili indirektno) obezbede besplatan i povoljan publicitet.

 

III ODGOVORNOST

 

1.Novinar je dužan da radi u javnom interesu i da, u skladu sa profesionalnim normama, objavljuje činjenice neophodne građanima da donose informisane odluke.

 

2.Novinar neguje kulturu i etiku javne reči, ne koristi govor mržnje, agresivnu retoriku ili retoriku koja može podsticati na agresivno ponasanje.

 

3.Novinar je, pre svega, odgovoran javnosti. Tu odgovornost ne sme da podredi interesima drugih, a posebno interesima izdavača, vlade i drugih državnih organa.

Smernice:

a)Novinari nisu dužni da prenose ono što nije u skladu sa Kodeksom

 

4.Urednik je odgovoran za celokupni sadržaj medija.

a)Sadržaj medija obuhvata tekstove, fotografije, audio I video zapise, karikature, kao i oglase, dodatke i komentare čitalaca.

b) Mediji su dužni da objasne kako funkcioniše njihov sistem moderacije korisničkog sadržaja (komentara), bez obzira na vrstu moderacije (prethodna ili naknadna) i uspostave jasna pravila o tome koji sadržaji nisu dozvoljeni na njihovim platformama.

 

5.Novinar je dužan da poštuje pravo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja pravosnažne sudske presude.

Smernice:

a)Novinar i urednik su dužni da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili počinioca, čak i u slučaju priznanja krivice, osim u slučajevima gde preovlađuje javni interes.

b)Ukoliko žrtva nekog krivičnog dela pristane na razgovor, novinar ne sme da na osnovu tog razgovora otkrije identitet žrtve ili eventualnog počinioca.

c)Novinar mora da ima u vidu i mogućnost lažnih optužbi.

d)Novinar ne sme da retraumatizuje žrtvu (sekundarna viktimizacija) iznošenjem detalja koji je dodatno povređuju.

 

6.Urednik poštuje pravo na odgovor i ispravku i dužan je da ih blagovremeno objavi.

Smernice:

a)Mediji su dužni da, bez odlaganja, objave tačnu i potpunu informaciju, čak i ako su nehotice plasirali informaciju za koju se naknadno ispostavilo da je neosnovana optužba, glasina, uvreda ili kleveta.

b) Ako se u objavljenom tekstu izmene materijalne činjenice, to mora biti jasno naznačeno

c) Ukoliko se sadržaj u potpunosti ukloni, medij je dužan da o tome obavesti čitaoce.

 

7.Mediji mogu koristiti veštačku inteligenciju u stvaranju sadržaja na društveno odgovoran i srazmeran način. Mediji su dužni da obaveste javnost da je medijski sadržaj kreiran korišćenjem alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

a) Ovakav sadržaj podleže uredničkoj odgovornosti, ne oslobađajući novinare i urednike obaveza poštovanja Kodeksa.

 

IV SUKOB INTERESA 

 

1.Novinar ne sme da prima ili traži materijalnu ili neku drugu korist za prikupljanje, objavljivanje, odlaganje ili sprečavanje prikupljanja ili objavljivanja informacija.

Smernice:

a) Novinar/urednik ne sme da proda podatke, dokumenta, audio/video zapise, knjige i druge materijale koje je dobio u svrhu medijskog izveštavanja. Ovakvi materijali ne bi trebalo da se ustupaju drugim medijima bez saglasnosti izvora informacija.

b) Preporučuje se da materijali dobijeni od izvora informacija ostanu u posedu redakcije ili dokumentacionog centra medija za koji novinar/ urednik izveštava.

 

2.Novinar je obavezan da odbije poklon ukoliko se može sa razlogom pretpostaviti da je poklon povezan sa obavljanjem njegove profesije i da može uticati na objektivnost u radu. Novinar je obavezan da prijavi redakciji nuđenje ili dobijanje poklona u vezi sa obavljanjem novinarskog posla.

Smernice:

a)Prihvatanje poklona dozvoljeno je samo u slučajevima kada je reč o propagandnom materijalu (olovke, notesi, kačketi, i slično), ili predmetima neznatne materijalne vrednosti.

 

3.Ukoliko su pojedinac ili organizacija platili putne troškove novinaru/uredniku/redakciji, ta činjenica mora da se navede u tekstu/prilogu

Smernice:

a) Ukoliko se izveštava o temama koje su deo studijskog putovanja, profesionalnog usavršavanja ili stipendije, a koje organizuju i plaćaju državni organi, međunarodne i domaće nevladine organizacije i fondacije, političke stranke, kompanije i slično, onda to mora da bude nedvosmisleno navedeno u tekstu/prilogu.4.Novinar ne izveštava o temama u kojima ima privatni (lični ili grupni) interes.

Smernice:

a) Ukoliko novinar ima i lični interes može da izveštava o temi koja je od javnog značaja, npr. novinar koji živi u jednom delu grada piše tekst o potrebi da se u tom delu grada izgradi nova škola.

 

5.Novinar bi trebalo da učini sve da izbegne situacije koje bi mogle da dovedu do sukoba interesa i koje bi mogle da ga navedu da kompromituje svoj ugled ili ugled profesije. Novinar koji ne može da izbegne sukob interesa dužan je da bez odlaganja o tome obavesti urednika.

Smernice:

a) Novinar ne bi trebalo da izveštava ili iznosi stavove o ljudima s kojima je u bliskom krvnom srodstvu, braku, kao i bližim porodičnim ili prijateljskim odnosima.

b) Novinar/urednik ne bi trebalo da izveštava o temama u kojima ima lični, politički ili komercijalni interes, npr kao član upravnog, nadzornog ili poslovnog odbora kompanije/organizacije/kluba, i slično.

c) Novinar ne bi trebalo da se bavi sektorom u kojem član njegove (bliže i dalje) porodice ili blizak prijatelj ima moć odlučivanja.

 

6.Sa novinarskom profesijom nespojiv je rad u PR i marketinškim agencijama, agencijama za lobiranje, državnim organima i institucijama, kao i političkim partijama.

Smernice:

a) Učešće u političkoj, izbornoj ili medijskoj kampanji i događajima koje organizuju političke stranke, kompanije, i slično, ne može da se obavlja istovremeno s novinarskim/uredničkim poslom.

b) Politička aktivnost članova porodice novinara/urednika takođe bi mogla da uzrokuje sukob interesa.

c) Sa novinarskom profesijom nespojiv je rad u kontraobaveštajnim, obaveštajnim i drugim bezbednosnim službama.

 

7. Novinar ne sme biti u bilo kakvoj vrsti poslovnih odnosa sa subjektima čije aktivnosti pokriva.

Smernice:

a)Novinar ne sme da piše o privrednim društvima od čijeg poslovnog uspeha zavisi njegov ili interes njegove (bliže i dalje) porodice ili prijatelja. Ukoliko takav interes postoji, novinar je dužan da, po dobijanju zadatka, o tome obavesti urednika.

b)Novinar ne sme da izveštava o akcijama koje poseduje ili kojima namerava da trguje.

 

 

V POŠTOVANJE DOSTOJANSTVA

 

1.Novinar ne sme da diskriminiše, između ostalog, na osnovu rase, pola, starosti, ličnih svojstava, seksualne orijentacije, jezika, vere, političkog i drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla.

Smernice:

a)Pripadnost određenoj etničkoj, političkoj, ideološkoj, ili nekoj drugoj grupi, kao i bračno stanje, versko opredeljenje, društveno poreklo, navodi  se samo u slučajevima kada je taj podatak neophodan za puno razumevanje konteksta događaja o kojem se izveštava.

b) Novinari moraju da izbegavaju fraze koje imaju šovinističke, seksističke ili na bilo koji drugi način diskriminatorne konotacije

c) Novinar mora da koristi rodno osetljiv jezik, da se trudi da ravnomerno uključi sagovornike različitih grupa relevatnih za temu (rod, etničko poreklo, starosno doba, seksualna orijentacija) i da odgovorno pristupa različitostima u društvu.

 

2.Novinar je dužan da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa invaliditetom i drugih osetljivih grupa. 

a) Maloletnici se, po pravilu, mogu intervjuisati jedino u prisustvu ili uz saglasnost roditelja odnosno staratelja.

b) U slučaju nestanka ili otmice deteta novinari, u skladu sa zakonom, mogu objaviti identitet i sliku deteta. Po prestanku potrebe za jasnom identifikacijom, potrebno je da mediji odmah uklone objavljene podatke i fotografije.

 

3.Novinar poštuje princip ‘nenanošenja štete’ ugledu i dostojanstvu ličnosti i ne učestvuje u širenju neistina ili kontinuiranom zlonamernom narušavanju reputacije osoba o kojima izveštava.

 

4.Novinar ne sme da zloupotrebi emocije drugih ljudi, njihovo neznanje ili nedovoljnu sposobnost rasuđivanja.

Smernice:

a) Novinar mora da ima u vidu da sagovornici nisu uvek svesni moći medija i posledica koje njihove izjave mogu da imaju po njih lično, kao i po ljude o kojima govore.

b) U izveštavanju o događajima koji uključuju lični bol i šok, novinar je dužan da svoja pitanja prilagodi tako da odražavaju duh saosećanja i diskrecije.

c) Fotoreporteri i snimatelji dužni su da se prilikom fotografisanja i snimanja žrtava nesreća i zločina ophode sa obzirom i saosećanjem.

 

5. Novinar ne izveštava sa sahrana, osim u slučaju visoko profilisanih javnih ličnosti.

 

6. Novinar ne sme da podstiče neutemeljene strahove ili nade javnosti.

 

VI PRIVATNOST

1.Novinar poštuje privatnost ljudi o kojima piše.

a) Prilikom izveštavanja o nesrećama i krivičnim delima nije dozvoljeno objavljivanje imena i fotografija žrtava i počinilaca koje ih jasno identifikuju. Nije dozvoljeno ni objavljivanje bilo kakvih podataka koji bi indirektno mogli da otkriju identitet bilo žrtve, bilo počinioca, pre nego što nadležni organ to zvanično saopšti.

b) Čak i ukoliko nadležni državni organi objave podatke koji spadaju u domen privatnosti počinioca ili žrtve, mediji tu informaciju ne smeju da prenose. Greška državnih organa ne podrazumeva „dozvolu“ za kršenje etičkih principa profesije.

c) Privatni podaci i zapisi, uključujući tu i privatne fotografije, video i druge zapise objavljene na društvenoj mreži ili drugoj platformi, moguće je objavljivati samo uz prethodnu saglasnost osobe čiji su, osim u slučajevima kada interes javnosti preteže nad pravom na privatnost ili kada ih je ta osoba namenila javnosti.

d) Ako se u okviru privatnih podataka i zapisa jedne osobe pominju ili nalaze privatni podaci ili zapisi drugih osoba (na primer, tagovi na društvenim mrežama), novinar i medij su dužni da sakriju njihov identitet, osim u slučaju da i za te osobe interes javnosti preteže nad pravom na privatnost.

 

2.Javne ličnosti uživaju niži nivo zaštite privatnosti.

Smernice:

a) Javne ličnosti su osobe koje obavljaju javnu funkciju i/ili koriste javne resurse. U širem smislu, javne ličnosti su osobe koje imaju neku ulogu u javnom životu, bez obzira da li je u pitanju politika, ekonomija, umetnost, sport, mediji, nauka, zabava ili neka druga oblast.

b) Podaci iz privatnog života javnih ličnosti objavljuju se samo ukoliko je to u javnom interesu, ukoliko imaju direktne posledice na više ljudi, u suprotnosti su s duhom funkcije koju ta ličnost obavlja ili idejama koje javno zastupa.

3.Novinar je obavezan da osigura da dete ne bude ugroženo ili izloženo riziku zbog objavljivanja njegovog imena, fotografije ili snimka sa njegovim likom, mestom stanovanja, zajednicom u kojoj živi ili prepoznatljivom okolinom.

Smernice:

a) Informacije dobijene od policije, lekara, socijalnih radnika, vaspitača, a koje direktno ili indirektno upućuju na identitet maloletnika, ne smeju da budu objavljene.

 

4.Urednik medija može ukloniti ime i podatke o ličnosti sa onlajn medija na zahtev osobe čija su prava povređena, pod uslovom da objavljivanje tih podataka nije u javnom interesu ili ne preteže nad zaštitom privatnosti.

Smernice:

a) Pri odlučivanju, urednik uzima u obzir prirodu i aktuelnost teme, kao i značaj i društveni položaj osobe o kojoj se izveštava.

b)Ako podaci više nisu aktuelni i nisu od naučnog I istorijskog značaja, urednik ih može ukloniti zadržavajući medijski sadržaj.

c)U slučaju da urednik odluči da u potpunosti ukloni sadržaj zbog zahteva za brisanje podataka, dužan je da na jasan i nedvosmislen način obavesti javnost o tome.

 

VII ČASNA SREDSTVA

 

1.U prikupljanju informacija, fotografija, dokumenata, zvučnih i video zapisa i njihovom objavljivanju novinar će se koristiti samo časnim sredstvima.

Smernice:

a) Novinari i urednici ne smeju da objavljuju materijal pribavljen uz pomoć skrivenih kamera, prislušnih uređaja, odnosno neovlašćenim prisluškivanjem i sl, izuzev kada se time štiti javni interes, npr. objavljivanje informacija o ugroženosti života i zdravlja stanovništva, korupciji, zloupotrebi položaja i slično. Za primenu ovog izuzetka treba da postoji redakcijska procedura.

b)Novinar ne treba da nastavi sa postavljanjem pitanja, telefoniranjem, fotografisanjem ili snimanjem privatnog lica pošto je zamoljen da odustane.

 

2.Pravo je novinara da u odnosu prema državnim i drugim institucijama kontinuirano postavlja pitanja za koja smatra da su od javnog interesa, bez obzira da li je zamoljen da to prekine ili ne.

 

3.Novinar se u prikupljanju informacija ne sme služiti iznudom, pretnjom i proganjanjem izvora informacija, ali ni podmićivanjem ili obećavanjem protivusluga.

 

4.Novinar je dužan da se predstavi sagovorniku i da navede medij za koji radi, izuzev ako je drugačije postupanje u javnom interesu i kada se to čini u skladu sa pravilima koja propisuje ovaj Kodeks.

Smernice:

a) Prikrivanje identiteta novinara može se primeniti samo kao krajnje sredstvo pribavljanja informacija: ukoliko su bezuspešno primenjeni drugi metodi, ukoliko se informacija ne može pribaviti na drugi način, i samo ukoliko je reč o informacijama od izuzetnog javnog značaja.

b) U slučaju prikrivanja identiteta novinara, neophodno je da o tome bude obavešten urednik.

 

VIII IZVORI

 

1.Novinar je dužan da poštuje zahtev izvora informacija za anonimnošću.  Anonimnost treba omogućiti samo izvorima koji mogu da pruže važne informacije „iz prve ruke“, odnosno dokumenta koja predstavljaju informaciju od javnog značaja.

 

2.Izmišljanje neimenovanih izvora je težak prekršaj Kodeksa

Smernice:

a)Neimenovani izvori informacija koriste se isključivo ako nema drugog načina da se dođe do informacije od izuzetnog javnog značaja.

b)Ukoliko izvor informacija zahteva od novinara da njegov identitet ne otkrije ni uredniku, ovakav zahtev novinar treba (može) da odbije.

 

 3. Novinar je dužan da konsultuje što više izvora

Smernice:

a)Novinar je dužan da konsultuje najmanje dva nezavisna izvora informacija koja će datu informaciju da potvrde ili ospore.

b)Dva međusobno nezavisna izvora informacija posebno su poželjna u slučaju postojanja indicije da zvaničan izvor daje nepotpunu i/ili netačnu informaciju.

 

4.Novinar ne sme slepo da veruje izvoru informacija. Novinar mora da vodi računa o tome da izvori informacija često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima.

Smernice:

a)U kontaktu sa izvorima informacija neophodna je posebna pažnja kako bi se izbegla pristrasnost, proistekla iz bliskih ličnih odnosa.

5.Društvene mreže i druge digitalne platforme treba tretirati kao bilo koji drugi izvor informacija.

 

 

IX AUTORSTVO

1.Kada medij prenosi sadržaj ili delove sadržaja drugog medija, potrebno je da naznači izvor i autora.

a) Novinari i urednici dužni su da poštuju uslove korišćenja koje je propisao medij čiji sadržaj prenose.

b) Preporučuje se medijima da izrade sopstvena pravila u kojima će navesti način i obim korišćenja svojih medijskih sadržaja.

c) Prilikom prenošenja medijskog sadržaja ili njegovog dela iz onlajn medija, novinar/urednik treba da, uz navođenje medija i autora, objavi i link ka originalnom tekstu.

 

2.Falsifikovanje i plagiranje nedopustivi su i smatraju se teškim prekršajem profesionalnog standarda.

Smernice:

a) Korišćenje tuđih informacija, rezultata istraživanja, fotografija i grafičkih prikaza bez adekvatnog navođenja izvora, smatra se plagiranjem.

b) Plagiranjem se ne smatra korišćenje činjenica, ideja I tema iz drugih medija.

b) Bilo kakve intervencije (urednika, grafičkog urednika, dizajnera, i drugih), u pogledu sadržaja teksta ili fotografije, nedopustive su bez saglasnosti autora.

c)Mora se jasno naglasiti razlika između dokumentarne fotografije i fotomontaže. Publika ne sme da se dovodi u zabludu.

d)Fotografije, tekstovi i podaci se ne mogu ustupati drugim licima, organizacijama, institucijama i medijima bez saglasnosti autora.

 

3. Novinar neće kao svoje potpisivati tekstove, crteže, ilustracije, karikature, fotografije, video i audio zapise drugih autora.

 

4. Arhivski audio i video zapisi moraju da budu označeni na odgovarajući način.

 

X ZAŠTITA NOVINARA

 1. Novinar koji se pridržava ovog Kodeksa uživa podršku i zaštitu svog profesionalnog udruženja.

 

2. Novinar koji se pridržava profesionalnih i etičkih standarda ima pravo na pravnu i materijalnu pomoć u zaštiti od nasilja, pretnji, uvreda i drugih negativnih posledica zbog obavljanja novinarske profesije.

 

3. Svako ko smatra da je novinar povredio neku od odredbi ovog Kodeksa, može se obratiti sudovima časti novinarskih udruženja i Savetu za štampu.