Оснивачки акт

Београд, новембар 2009. године

На основу 10, 11. И 12. члана Закона о удружењима (Службени гласник 51-09) ВЕСЕЛИН СИМОНОВИЋ, (за Асоцијацију новинских издавача и електронских медија), ВЛАДАН ФИЛИПЧЕВ, (за Асоцијацију независних локалних медија “Локал прес”), НАДЕЖДА ГАЋЕ, (за Независно удружење новинара Србије) и ЉИЉАНА СМАЈЛОВИЋ, (за Удружење новинара Србије) основали су Савет за штампу на Скупштини одржаној 2.11. 2009. У складу са овим оснивачи усвајају 

 

О С Н И В А Ч К И  А К Т 
Савета за штампу


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Оснивачи удружења под називом САВЕТ ЗА ШТАМПУ су:

 • ВЕСЕЛИН СИМОНОВИЋ, (за Асоцијацију новинских издавача и електронских медија)
 • ВЛАДАН ФИЛИПЧЕВ, (за Асоцијацију независних локалних медија “Локал прес”)
 • НАДЕЖДА ГАЋЕ, (за Независно удружење новинара Србије) и
 • ЉИЉАНА СМАЈЛОВИЋ, (за Удружење новинара Србије).


Члан 2.

Савет за штампу је независно, саморегулативно тело које окупља издаваче и власнике штампаних медија, професионалне новинаре као и представнике јавности .


Члан 3.

Циљеви Савета за штампу су:

 • Праћење поштовања Кодекса новинара Србије у штампаним медијима и решавање представки појединаца и институција поводом конкретних садржаја штампаних медија.
 • Медијација између оштећених појединаца, институција и редакција и изношење јавних опомена у случајевима када је констатовано кршење етичких стандарда утврђених Кодексом новинара Србије.
 • Едукација за поступање у складу са Кодексом новинара Србије и јачање угледа медија.


Члан 4.

Савет за штампу је правно лице са свим правима и обавезама које има по Уставу и законима Републике Србије.


Члан 5.

Седиште Савета за штампу налази се у улици Љубе Јовановића 9ц у Београду.


Члан 6.

Савет за штампу у свом раду је  независан а одлуке које доноси су јавне.


Члан 7.

Савет за штампу радиће по одредбама Кодекса новинара Србије, Статута и Правилника о раду органа Савета за штампу који ће усвојити Оснивачи.


Члан 8.

Савет за штампу финансираће се из:

 • доприноса оснивача,
 • прикупљених средстава од донатора.


Члан 9.

О прикупљању и трошењу финансијских средстава за рад Савета одлучују Оснивачи

Управљање финансијама Савета  прецизно се дефинише Статутом Савета за штампу.

 

II ОРГАНИ САВЕТА ЗА ШТАМПУ


Члан 10.

Савет за штампу има следеће органе:

 • Лице овлашћено за заступање,
 • Скупштину
 • Управни одбор и
 • Комисију за жалбе.

Савет за штампу представљаће лице овлашћено за заступање које ће уз претходни договор Оснивача бити именовано приликом потписивања Оснивачког акта Савета за штампу.

Лице овлашћено за заступање дужно је да спроведе поступак регистрације Савета за штампу код надлежног органа.


Члан 11.

Структура Савета за штампу је трипартитна и чине је представници издавача и власника штампаних медија, новинарских удружења  и представници јавности.

Начин избора, делокруг рада, овлашћења као и надлежности органа Савета за штампу биће прецизирани у Статутом Савета за штампу.

 

III НОРМАТИВНИ АКТИ


Члан 12.

Нормативни акти Савета за штампу су:

 • Оснивачки акт,
 • Статут и
 • Правилник о раду органа Савета за штампу.

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 13.

Одлуку о престанку рада Савета за штампу доносе Оснивачи.  Даном престанка рада Савета за штампу имовину Савета  уколико је буде, Оснивачи ће поделити у хуманитарне сврхе.


Члан 14.

Одлука о оснивању Савета за штампу ступа на снагу даном потписивања Оснивачког акта од стране свих Оснивача.

 

Београд,  02. 11. 2009. године

 

Оснивачи

Веселин Симоновић, Владан Филипчев, Надежда Гаће, Љиљана Смајловић