Статут

У складу са одредбама Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), као и на основу чланова 13, 14. и 17 Статута Удружења „Савет за штампу“, Управни одбор удружења, као највиши орган Удружења који обавља оне послове које према Закону о удружењима обавља скупштина, на седници, одржаној дана 30.10.2020. године у Београду, доноси:

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „САВЕТ ЗА ШТАМПУ“
(Пречишћен текст)

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Савет за штампу (у даљем тексту Савет) је добровољна, ванстраначка, невладина и самостална организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења циљева описаних у овом статуту.
Савет за штампу у свом раду је независан.
Савет за штампу ради у складу са Законом о удружењима, Статутом Савета и одредбама Кодекса новинара Србије.

Члан 2.
Пун назив Савета је: САВЕТ ЗА ШТАМПУ.
Седиште Савета је у Београду, Ул. Краљице Наталије 28/ИИ
Печат Савета је округао, пречника 2,5 цм на коме пише: Савет за штампу – Београд.
Савет има свој знак препознавања (у даљем тексту: лого) који се дефинише посебном одлуком Управног одбора.
Савет има својство правног лица, заступа га и представља председник Управног одбора, који је уједно и председник Савета.
Савет не обавља привредну делатност.

Члан 3.
Рад Савета је јаван.
Одлуке које доносе органи Савета су јавне.
Сваки члан и представник члана Савета има право увида у све записнике и опште акте и одлуке органа Савета.
Органи Савета предају Управном одбору извештаје о раду, у складу са Статутом.

Члан 4.
Управни одбор Савета чине представници медијске индустрије и професионалних новинарских удружења.
Комисију за жалбе Савета чине представници медијске индустрије, професионалних новинарских удружења и представници јавности.

2 ЦИЉЕВИ САВЕТА

Члан 5.
Циљеви Савета су:
• Примена Кодекса новинара Србије у штампаним медијима и њиховим издањима на свим платформама, информативним порталима и новинским агенцијама
• Решавање по жалбама овлашћених подносилаца поводом конкретних садржаја у штампаним медијима и њиховим издањима на свим платформама, информативним порталима и новинским агенцијама, у складу са Статутом и Пословником о раду Комисије за жалбе
• Медијација у циљу решавања спорова између овлашћених подносилаца жалбе и медија
• Едукација за поступање у складу са Кодексом новинара Србије и јачање угледа медија
Савет остварује циљеве у области јавног информисања и на очувању угледа новинарске професије.

3. ЧЛАНОВИ САВЕТА ЗА ШТАМПУ

Члан 6.
Оснивачи Савета су и чланови Савета.
О пријему нових чланова у Савет одлучује Управни одбор Савета консензусом.
Управни одбор приликом гласања о пријему кандидата у чланство Савета посебно води рачуна о томе да ли би кандидат као члан битно допринео остваривању циљева овог статута.
Ако је кандидат правно лице, циљеви утврђени статутом кандидата обавезно морају бити у складу са циљевима утврђеним овим статутом.
Представници јавности у Комисији за жалбе нису чланови Савета.

Члан 7.
Права и обавезе чланова су да активно учествују у раду органа у које су изабрани.
Чланство члану престаје смрћу или престанком постојања на други начин, сопственим иступањем или искључењем.
Даљи услови и начин учлањивања и престанка чланства регулишу се посебном одлуком Управног одбора.

4 ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА У ОВОМ СТАТУТУ

Члан 8.

Надлежност Савета подразумева право и обавезу Савета да одлучује о поднетој жалби овлашћеног подносиоца поводом конкретног садржаја у медијима, у складу са овим Статутом и Пословником о раду Комисије за жалбе.
Пуна надлежност Савета подразумева право и обавезу Савета да доноси одлуке којима усваја или одбија жалбу, у складу са овим статутом и Пословником о раду Комисије за жалбе. Пуна надлежност Савета за штампу простире се на све чланове Асоцијације медија и Локал преса, осим ако се поједини медији писменим путем изричито не изјасне да не желе да прихвате пуну надлежност Савета за штампу, као и на оне медије који су поднели захтев и којима је одобрен захтев ради прихватања пуне надлежности Савета.
Ограничена надлежност Савета подразумева да Савет може доносити одлуке и јавне опомене, у складу са овим статутом и Пословником о раду Комисије за жалбе. Ограничена надлежност Савета за штампу подразумева да је Савет надлежан да одлучује и о објављеној садржини медија који нису чланови Асоцијације медија и Локал преса нити су прихватили пуну надлежност Савета поднетим и одобреним захтевом.
Израз медији, у смислу овог статута, подразумева штампане медије и њихова издања на свим платформама, новинске агенције и информативне портале.

5 НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА

Члан 9.
Медији који нису чланови Асоцијације медија и Локал преса, а који имају намеру да прихвате пуну надлежност Савета, обраћају се Савету са захтевом да се надлежност Савета односи и на објављени садржај тих медија.
Изјаву о неприхватању пуне надлежности Савета или подношење захтева за прихватање пуне надлежности Савета подноси овлашћено лице оснивача медија које је регистровано код надлежног органа као заступник.
Овлашћени подносилац захтева из овог члана је сваки штампани медиј и његова издања на свим платформама, информативни портал и новинска агенција.
Издања штампаних медија на свим платформама и информативни портали на другим платформама осим штампаним, морају кумулативно испуњавати и следеће додатне услове да би могли да поднесу захтев из овог члана:
– морају имати импресум
– морају имати редакцију од најмање три члана и одговорног уредника
Ако медиј, подносилац захтева за прихватање пуне надлежности Савета, не испуњава услове прописане овим чланом, његов захтев се одлуком одбацује.
Одлуку по захтеву медија за прихватање пуне надлежности Савета доноси Управни одбор Савета, најкасније у року од 30 дана од дана поднетог захтева.
У супротном, захтев се сматра одбијеним.

6 ОРГАНИ САВЕТА

Члан 10.
Органи Савета су:
– Управни одбор
– Комисија за жалбе и
– Генерални секретар Савета

1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 11.
Управни одбор је највиши орган Савета и обавља оне послове које према Закону о удружењима обавља скупштина.
Управни одбор сачињавају представници свих чланова Савета.
Управни одбор има пет чланова и то су председници Асоцијације новинских издавача и електронских медија, Асоцијације независних локалних медија “Локал прес”, Независног удружења новинара Србије и Удружења новинара Србије, као и једно лице које одлуком именује Асоцијација медија.
Мандат представника чланова Савета за штампу траје четири године.
У случају спречености представника члана Савета може мењати лице које он овласти писаним пуномоћјем.
Свака чланица је дужна да у разумном року обавести Савет о изабраним представницима.
Представници чланица Савета за штампу имају право на накнаду за обављени рад и покриће материјалних трошкова. О висини накнаде и структури материјалних трошкова који се алиментирају одлучује Управни одбор Савета за штампу.
Управни одбор ће донети посебну Одлуку којима ће уредити ближа питања рада и организовања Управног одбора.
У органе Савета не могу бити бирани као представници чланица представници оних медија који не прихватају надлежност Савета.

Члан 12.
У надлежности Управног одбора је:
1. разматрање извештаја о раду Комисије за жалбе и одлучивање о њему
2. усвајање годишњих финансијских извештаја Савета
3. припремање измена и допуна Статута, усвајање Статута и његових измена и допуна
4. праћење поштовања Кодекса новинара Србије у штампаним медијима који су у надлежности Савета
5. усвајање плана рада Савета
6. избор представника цивилног друштва – јавности, у Комисији за жалбе
7. избор председника и заменика председника Управног одбора Савета
8. избор генералног секретара Савета
9. едукација медија за поступање у складу са Кодексом новинара Србије и јачање угледа медија
10. управљање и располагање покретном и непокретном имовином и новчаним средствима Савета, осим располагања новчаним средствима која се троше на текуће активности, којима управља и располаже председник Савета или лице које он овласти
11. сарадња са новинарским асоцијацијама и организацијама
12. изражавање ставова Савета у јавности
13. доношење пословника о раду Комисије за жалбе, његових измена и допуна као и пречишћеног текста
14. одлучивање консензусом о статусним променама, престанку рада Савета и учлањену у савезе у земљи и иностранству
15. разматрање и других питања из делокруга рада Савета и одлучивање о њима, а која не спадају у посебну надлежност Комисије за жалбе или генералног секретара

Члан 13.
Седнице управног одбора сазива и заказује, и њима председава, председник Управног одбора.
Председник Управног одбора потписује акте које усваја Управни одбор.
Кандидате за председника Управног одбора Савета може предложити сваки члан Савета.
Председника и заменика председника Управног одбора Савета бирају сви чланови Управног одбора.
У случају да ниједан кандидат не буде изабран консензусом, гласање се понавља, а онда је изабран кандидат са највећим бројем гласова.
Председник Управног одбора не може бити реизабран на ту функцију.
У одсуству председника Управног одбора, заменик председника Управног одбора ће председавати седницама Управног одбора.
У случају да током трајања мандата, председнику Управног одбора Савета буде опозвано овлашћење да представља чланицу у Савету, мандат му престаје даном обавештавања Управног одбора о опозиву председника, бира се нови председник Савета, а до избора га замењује најстарији члан Управног одбора.

Члан 14.
Управни одбор има најмање једну седницу на свака три месеца.
Уколико оцени да је располагање имовином и средствима супротно Статуту, ставовима и смерницама Управног одбора или ако неко питање захтева хитно сазивање седнице Управног одбора, одржавање седнице Управног одбора може тражити било која чланица Савета или њен представник.
Уколико председник Управног одбора по овом захтеву не сазове Скупштину у року од 30 дана, било која чланица Савета може сазвати седницу Управног одбора

Члан 15.
Позиви за седницу Управног одбора са предлогом дневног реда упућују се представницима чланица Савета најмање три дана пре одржавања скупштине.
У изузетним случајевима тај рок може бити и краћи.
И позив послат електронском поштом сматра се уредним позивом, ако садржи време и место одржавања седнице Управног одбора и дневни ред седнице и ако је послат представницима чланица Савета.

Члан 16.
Управни одбор ради према Пословнику који се утврђује на самој седници на почетку његовог рада.

Члан 17.
Управни одбор пуноправно ради и одлучује ако седници присуствује најмање троје чланова Управног одбора .
Управни одбор Савета за штампу доноси одлуке ако за усвајање гласају најмање три члана Управног одбора, осим ако овим статутом није другачије одређено.
Пословник о раду Комисије за жалбе се доноси једногласно.
Управни одбор одлуку о избору представника јавности у Комисији за жалбе доноси једногласно.
Измене и допуне Статута и нови статут се усвајају једногласно.

Члан 18.
Шест месеци пре истека мандата представника чланица, генерални секретар Савета упућује писани позив који шаље на адресу регистрованог седишта чланица Савета, или електронски позив чланицама да изаберу нове представнике за чланове органа Савета за наредни мандат.

2. КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ

Члан 19.
Комисија за жалбе решава жалбе овлашћених подносилаца поводом садржаја објављених у штампаним медијима и њиховим издањима на свим платформама, информативним порталима и новинским агенцијама, за који сматрају да нису у складу са одредбама Кодекса новинара Србије.
Комисија за жалбе доноси одлуку о поднетој жалби најкасније у року од 45 дана од дана пријема жалбе у Савету.

Члан 20.
Комисија за жалбе има укупно једанаест чланова.
Чланови Комисије се бирају на следећи начин:
– Удружење новинара Србије бира два члана;
– Независно удружење новинара Србија бира два члана;
– Асоцијација медија бира три члана,
– Локал прес бира једног члана.
– Три члана Комисије су представници јавности и бирају се на начин предвиђен овим статутом.
Мандат чланова Комисије за жалбе траје четири године.
Представници чланица делегирани у Управни одбор Савета могу бити и чланови Комисије за жалбе.

Члан 21.
Комисија за жалбе усваја одлуке и јавне опомене већином ако за њих гласа најмање седам чланова Комисије за жалбе.
Одлуке и јавне опомене Комисије за жалбе морају бити образложене са посебном назнаком радње којом се врши повреда Кодекса новинара Србије и одредбе Кодекса новинара Србије која је повређена конкретном радњом.

Члан 22.
Кандидате за представнике цивилног друштва у Комисији за жалбе Савета могу предлагати:
– чланице Савета за штампу и
– друга удружења, невладине, струковне и образовне организације чији се циљеви прописани Статутом остварују у области медија, слободе говора и изражавања мишљења, заштите људских, мањинских, дечјих права и родне равноправности, заштите законитости и владавине права, промовисању транспарентности рада носилаца јавне власти и вршилаца јавних функција, борби против корупције и монопола.
Приликом избора чланова који представљају јавност у Комисији за жалбе, чланови Управног одбора дужни су да узму у разматрање и одлуче о сваком предлогу.
Кандидати за представнике цивилног друштва, то јест јавности, у Комисији за жалбе Савета предлажу се након расписаног јавног конкурса.
Јавни конкурс за предлагање представника цивилног друштва, односно јавности, у Комисији за жалбе Савета Управни одбор објављује месец дана пре избора.
Чланови Управног одбора Савета обавезни су да избор представника цивилног друштва, то јест јавности, у Комисији за жалбе Савета изврше у року од 15 дана по истеку конкурса.

3. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕТА

Члан 23.
Савет има генералног секретара Савета (у даљем тексту: Секретар) који врши функцију заступника друштва.
Одлуку о избору Секретара доноси Управни одбор на основу спроведеног јавног конкурса.
Секретар се уводи на дужност уговором који потписује председник Управног одбора.
У надлежности секретара је следеће:
– проверавање формалне уредности и благовремености поднете жалбе
– одбацивање жалбе, ако не садржи све обавезне елементе или је неблаговремена
– проверавање формалне испуњености услова медија као подносиоца захтева за прихватање пуне надлежности Савета и припремање предлога одлуке о томе за Управни одбор
– медијација између подносиоца жалбе и медија на који се жалба односи у циљу решавања спора између подносиоца жалбе и медија пре одлучивања Комисије, у складу са Пословником о раду Комисије
– припремање предлога одлука за Комисију за жалбе, у складу са овим статутом и Пословником о раду Комисије за жалбе
– Информисање Управног одбора о пројектима и активностима које се спроводе или су планиране, као и о резултатима спроведених активности
– обављање других послова које му повери председник Управног одбора

7 ИМОВИНА

Члан 24.
Савет стиче имовину путем:
– доприноса чланица
– донација
– поклона и завештања
– банкарских камата на орочена средства и
– других извора

Члан 25.
О средствима која ће се утрошити на текуће активности одлучује Секретар.

8. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 26.
Измене и допуне Статута, као и доношење новог статута и пречишћеног текста Статута, у искључивој су надлежности Управног одбора Савета.

Члан 27.
Образложене предлога измена и допуна Статута, као и новог текста Статута Управном одбору Савета могу доставити органи чланица Савета, као и појединци који су чланови чланица Савета, најкасније два месеца пре одржавања седнице на којој ће се одлучивати о предлозима измена или допуна или усвајању новог текста Статута.
Предлози који се подносе у електронској форми достављају се у једном примерку.
Предлози који се подносе у писаном облику достављају се у четири примерка.
Управни одбор је дужан да све предлоге, достави на мишљење чланицама Савета, било да је реч о мењању Статута у целини, било само неких чланова Статута, или његових одредаба или формулација текста Статута, најкасније 45 дана пре одржавања седнице на којој ће се одлучивати о предлозима измена или допуна или усвајању новог текста Статута.

9.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
У случају престанка рада Савета и његовог брисања из регистра код Агенције за привредне регистре или другог надлежног државног органа, сва његова имовина прелази у једнаким деловима Асоцијацији медија, Локал пресу, Независном удружењу новинара Србије и Удружењу новинара Србије, као домаћим и недобитним правним лицима, основаним ради истих или блиских циљева.
На званичној интернет презентацији Савета стално стоји објављен пречишћен текст Статута.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана уписа у регистар удружења код надлежног органа.
Овај пречишћен текст Статута у потпуности мења текст Статута од 10.6.2020. године.

Председник Управног одбора

________________________
Стеван Ристић