Пословник о раду комисије за жалбе

На основу члана 12. став 1. тачка 13. Статута Савета за штампу, Управни одбор Савета, на седници одржаној дана 30.10.2020. године, доноси


ОДЛУКУ


О доношењу Пословника о раду Комисије за жалбе
Усваја се Пословник о раду Комисије за жалбе тако да гласи:


 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником утврђује се начин рада Комисије за жалбе Савета за штампу (у даљем тексту Комисија) у поступцима покренутим уложеним жалбама овлашћених подносилаца поводом садржаја објављених у штампаним медијима и њиховим издањима на свим платформама, информативним порталима и новинским агенцијама, када сматрају да нису у складу са одредбама Кодекса новинара Србије.
Сви појмови који се користе у овом Пословнику у мушком роду обухватају исте појмове у женском роду.

Члан 2.
Комисија за жалбе је надлежна да одлучује о жалбама које се подносе поводом конкретног садржаја објављеног у медијима.
Комисија је надлежна да одлучује о оним објављеним садржајима медија над којима Савет за штампу има пуну или ограничену надлежност, у складу са Статутом Савета.

2. ЖАЛБА

Члан 3.
Жалбе морају да испуне следеће критеријуме да би се по њима могло поступати:
• да буду у писаном облику или послате електронском поштом
• да се односе на конкретне садржаје објављене у медијима за које се сматра да су у супротности са Кодексом новинара Србије
• ако су жалбе поднете у писаном облику да садрже одштампани садржај који је објављен у медију и за који се сматра да је супротан правилима Кодекса, а ако се подноси у електронском облику, да се достави интернет линк ка садржају који је објављен у медију и за који се сматра да је супротан правилима Кодекса или скенирани садржај или на други начин да је у прилогу електронске поште
• да се односе на медиј за који је Комисија надлежна да одлучује (члан 2, став 2)
• да је поднета благовремено, и то:
– ако је садржај објављен у штампаним медијима – у року од 90 дана од дана објављивања,
– ако је садржај објављен путем интернета или на другој платформи путем које је стално доступан јавности, све док такав садржај не буде уклоњен
• да је жалба поднета од стране лица оштећеног објављеним садржајем, и то непосредно, односно преко заступника или преко пуномоћника тог лица, или да је жалба поднета од стране било ког члана Комисије, у ком случају се члан Комисије које је поднео жалбу изузима из поступка одлучивања по тој жалби. Ако се жалба односи на одређену групу лица или објављени садржај повређује права одређене групе лица, жалбу може поднети и организација која се бави заштитом људских права. Ако се објављени садржај односи на малолетну особу, да је жалбу поднео родитељ или други старалац као законски заступник малолетника, или да су родитељи дали писану сагласност трећем лицу да поднесе жалбу у име малолетника.
• да је наведена адреса електронске поште или адресе за пријем поште подносиоца или његовог пуномоћника
• да се назначи подносилац жалбе именом и презименом, ако је физичко лице, или пуним пословним именом и матичним бројем ако је подносилац правно лице.
У жалби се према медију за који подносилац жалбе сматра да је објавио садржај којим се повређује Кодекс новинара Србије може поставити захтев у коме ће навести предлог поравнања ради бржег отклањања повреда Кодекса новинара Србије и отклањања последица такве повреде. Предлог мора да садржи прецизирану обавезу медија, начин и рокове за извршавање те обавезе.
Обавеза медија из претходног става овог члана може бити уклањање спорног садржаја, објављивање одговора на информацију или објављивање исправке информације, јавно извињење и друге обавезе којима би се отклониле последице повреде Кодекса.

Члан 4.
По пријему жалбе, генерални секретар савета (у даљем тексту: секретар) утврђује формалну исправност жалбе, и то:
• да ли је жалба благовремена;
• да ли садржи све елементе обавезне по члану три овог пословника;
• да ли је одлучивање по уложеној жалби у надлежности Комисије (да ли је медиј у којем је објављена информација штампани медиј или његово издање на било којој платформи, информативни портал или новинска агенција).

Члан 5.
Уколико неки од услова из члана четири нису испуњени, секретар одбацује жалбу са образложењем који од услова није испуњен да би се по жалби могло поступати.

Члан 6.
У случају да је жалба нејасна у погледу неке од околности описаних у члану 3. и 4. овог пословника, подносиоцу жалбе се секретар обраћа упутством како да исправи или допуни жалбу и у ком делу.
Ако се ни накнадно благовремено не уреди жалба, секретар одбацује жалбу.
Рок за давање одговора на жалбу и давање изјашњења је седам дана од пријема дописа секретара.
Дописом секретара сматра се и електронски допис или садржина електронске поште.

Члан 7.
Ако је жалба формално уредна, секретар доставља жалбу медију који је објавио спорни садржај уз допис у којем ће се позвати да у року од седам дана од пријема дописа одговори на жалбу и да се изјасни о предлогу поравнања подносиоца жалбе, ако је такав предлог постављен.
Ако ни након примљеног одговора медија, чињенице које су битне за одлучивање по поднетој жалби нису довољно, потпуно или тачно утврђене, ради њиховог потпуног и тачног утврђења, секретар одговор медија шаље подносиоцу жалбе ради изјашњавања на одговор медија који може да се накнадно изјасни и употпуни или појасни чињеничне наводе жалбе и одговора на жалбу. Изјашњење подносиоца жалбе на одговор медија се дописом доставља медију који је објавио спорни садржај са позивом на додатно изјашњење и употпуњавање или разјашњење чињеница битних за одлучивање по жалби.

Члан 8.
Ако се медиј у одговору на жалбу изјасни о предлогу поравнања постављеном у жалби тако да прихвати предлог поравнања, онда се медијација сматра успелом и странке се позивају да поравнање изврше, а поступак по жалби се обуставља и не иде на седницу Комисије.
Ако медиј не да одговор у року, подносилац жалбе се обавештава о томе дописом, а жалба се припрема за седницу Комисије.
Ако се медиј изјасни тако да у одговору на жалбу изнесе нови предлог поравнања, такав одговор медија се доставља подносиоцу жалбе на изјашњење. Такав предлог се може само или прихватити или одбити. У изјашњењу подносиоца жалбе не може се постављати нови предлог поравнања, о чему ће се поучити подносилац жалбе у допису којим му се доставља одговор на жалбу медија.
У случају да се медијацијом не дође до споразума подносиоца жалбе и медија на који се жалба односи, жалба се припрема за седницу Комисије у складу са овим пословником.

3.  ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА ПО ЖАЛБИ

Члан 9.
Свака жалба се по пријему у Савет заводи у посебан омот списа са посебним бројем који представља редни број примљене жалбе у тој години и под бројем који означава годину у којој је примљена жалба.
Седнице Комисије припрема генерални секретар на основу формално уредних примљених жалби, у којима медијација није успела.
Предмети за седницу Комисије припремају се формирањем омота за сваки случај посебно са сачињеним прегледом следећих докумената:
• жалба
• фотокопија објављеног садржаја на који је уложена жалба или одштампани садржај интернет презентације штампаног медија или медија на другим платформама који је повод подношења жалбе
• поднесци супротстављених страна са прилозима (одговор и изјашњења)
• предлог за одлуку Комисије
Предлог за одлуку Комисије припремају генерални секретар и председавајући Комисијом.

4. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

Члан 10.
Комисија за жалбе доноси одлуке на редовној седници која се одржава једном месечно и то последњег четвртка у месецу. У изузетним случајевима може се заказати и ванредна седница Комисије.
На основу припремљених уредних жалби, Комисија на седницама на којима мора бити присутно најмање осам чланова од укупног броја чланова, разматра сваки случај посебно и доноси посебне одлуке и јавне опомене за сваки појединачни предмет већином од најмање седам гласова.

Члан 11.
Седнице Комисије води председавајући.
Чланови Комисије ротирају се на месту председавајућег на шест месеци и то тако да у сваком наредном мандату председава представник другог члана савета. Представници сваког оснивача, као и представници јавности договарају се кога ће именовати за председавајућег. Истовремено се бира и заменик председника, који ће председавати Комисији у наредном мандату.

Члан 12.
Рад Комисије је доступан јавности.
Ако је то потребно ради утврђивања чињеница релевантних за одлучивање, гласање о одлуци може се одгодити на предлог најмање једног члана комисије, с тим да се одлука о одгађању мора донети већином присутних чланова.
Одгађањем гласања о одлуци се не може прекорачити рок за решавање по жалби.

Члан 13.
Члан Комисије коју ради за јавно гласило (медиј) чији је садржај предмет жалбе изузима се из расправе и одлучивања.

Члан 14.
Члан Комисије који се противи одлуци или образложењу одлуке Комисије има право на издвојено мишљење засновано на аргументима које је изнео у току већања о предложеној одлуци.
Издвојено мишљење члан Комисије је дужан да усмено најави на седници Комисије након доношења одлуке.
Члан Комисије је дужан да издвојено мишљење достави три дана након одржане седнице.
Битне ствари из издвојеног мишљења наводе се у образложењу одлуке, а издвојено мишљење се у целости објављује у записнику са седнице.

Члан 15.
О раду на седници Комисије води се записник.
Записник води генерални секретар Савета.
Записник садржи основне податке о раду на седници, имена присутних и одсутних чланова, имена других присутних, дневни ред, битне ствари које су речене о свакој тачки дневног реда, време завршетка седнице и потписе председавајућег и записничара.
Записник усвајају чланови Комисије електронским путем након седнице.
Члан Комисије може дати примедбу на записник само у делу који се односи на његово излагање.
Записник је јаван и након усвајања објављује се на интернет презентацији Савета.

Члан 16.
Рок за решавање по поднетој жалби је 45 дана од дана пријема жалбе у Савету.

Члан 17.
Комисија доноси одлуке и јавне опомене.
Комисија доноси одлуке увек, осим када усваја жалбу у односу на медиј над којим нема пуну надлежност, када доноси јавну опомену.
Комисија доноси:
• Одлуку којом се жалба одбацује, ако жалба не испуњава услове из члана 3 и 4 овог пословника, а секретар је пропустио да одбаци жалбу
• Одлуку или јавну опомену којом се жалба усваја – када утврди да је жалба основана
• Одлуку којом се жалба одбија – када утврди да жалба није основана
Члан 18.
Одлука којом се жалба усваја и јавна опомена морају да садрже образложење, са посебном назнаком радње којом се врши повреда Кодекса новинара Србије и одредбе Кодекса новинара Србије која је повређена конкретном радњом.
Комисија у образложењу одлуке може дати и одређене препоруке.
Свака одлука и јавна опомена се доставља медију на који се жалба односи.

Члан 19.
Одлука којом се жалба усваја мора се објавити у медију на који се жалба односи, и то најкасније у пет дана од дана пријема одлуке, у случају да је одлука донета против дневних новина или интернет портала, односно у року од десет дана од дана пријема одлуке, у случају да је одлука донета против недељника.
За одлуку којом се жалба одбија и за јавну опомену не постоји обавеза објављивања.
Медиј објављује изреку одлуке којом се жалба усваја са изводом образложења не дужим од 2.000 словних знакова које ће му доставити Комисија, са поуком о обавези објављивања и роковима за објављивање.
На интернет презентацији Савета објављује се одлука или јавна опомена са образложењем у целини.
Комисија може донети одлуку којом се жалба усваја без обавезе медија на објављивање одлуке Комисије само на изричит захтев подносиоца жалбе.
У случају да медиј на који се односи жалба коју је Комисија усвојила, не објави одлуку на прописан начин, Савет ће послати одлуку свим осталим медијима, уз препоруку да такву одлуку објаве.
Комисија за жалбе је дужна да обавести Управни одбор Савета увек када неки медиј не објави одлуку на прописан начин.
Савет за штампу ће квартално обавештавати јавност о томе који медији нису објавили одлуке Комисије за жалбе.
Оснивачи Савета ће објављивати на својим интернет сајтовима сажетке одлука Комисије за жалбе и/или саопштења Савета у вези са тим.

5 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Свака одлука, јавна опомена и мишљење уписују се у:
• електронску базу података и
• књигу одлука са подацима који се односе на: подносиоца жалбе, јавно гласило или медиј на који се жалба односи, датум пријема жалбе, одлуку Комисије, датум достављања одлуке, датум објаве и датум архивирања.
Ова књига је јавна и трајно се чува.

Члан 21.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на седници Управног одбора, а објавиће се на интернет презентацији Савета наредног дана од дана усвајања.
Измене и допуне, као и аутентично тумачење одредаба овога пословника, врши Управни одбор Савета за штампу, у поступку по коме је пословник и донет.
Ако усваја измене и допуне, Управни одбор сачињава и пречишћени текст Пословника о раду комисије за жалбе који стоји стално објављен.

Председник Управног одбора
Стеван Ристић